روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره الهمزه - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره الهمزه

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره همزه می خواند، دلیل که سخن بسیار گوید و نزد مردمان روشناس شود. ابراهیم کرمانی گوید: حریص شود به مال این جهان و از عاقبت نیندیشد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: بر دست او فتحی برآید و بر دشمن قهر کند.

تعبیر خواب سوره الهمزه گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات