روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره الحجرات - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره الحجرات

محمدبن سیرین گوید: اگر دید سوره حجرات می خواند، دلیل است مردمان را به القاب بخواند و غیبت ننماید. ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید سوره حجرات می خواند، دلیل است که آزار کسی نجوید و دلِ همه کس نگاه دارد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر دید سوره حجرات می خواند، دلیل است که با مردمان پیوند و دوستی جوید.

تعبیر خواب سوره الحجرات گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات