روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره الحجر

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند سوره حجر می خواند، نزد حق تعالی پسندیده بود. ابراهیم کرمانی گوید: هر امیدی که دارد بیابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: جاهش پیش خلق بیفزاید.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

سوره حجر مرسلون

تبلیغات