روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره الحجر - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره الحجر

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند سوره حجر می خواند، نزد حق تعالی پسندیده بود. ابراهیم کرمانی گوید: هر امیدی که دارد بیابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: جاهش پیش خلق بیفزاید.

تعبیر خواب سوره الحجر گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات