روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره الحج

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره حج می خواند. دلیل که مالش را در راه حق تعالی صدقه کند. ابراهیم کرمانی گوید: کارهای پسندیده کند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: در راه زهد و عبادت یگانه شود و در راه دین مجتهد شود.

تبلیغات