روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره الحج - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سوره الحج ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب سوره الحج

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره حج می خواند. دلیل که مالش را در راه حق تعالی صدقه کند. ابراهیم کرمانی گوید: کارهای پسندیده کند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: در راه زهد و عبادت یگانه شود و در راه دین مجتهد شود.

اخبار اکاایران

تبلیغات