روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره الحدید - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سوره الحدید ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب سوره الحدید

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره حدید می خواند، دلیل که روزی به رنج و سختی یابد. ابراهیم کرمانی گوید: توفیق طاعت یابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: در راه دین ستوده شود.

تعبیر خواب سوره الحدید گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات