روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره الحدید

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره حدید می خواند، دلیل که روزی به رنج و سختی یابد. ابراهیم کرمانی گوید: توفیق طاعت یابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: در راه دین ستوده شود.

تبلیغات