روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره الفاطر - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره الفاطر

محمدبن سیرین گوید: اگر دید سوره فاطر می خواند، دلیل که عاقبتش نیکو شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: درِ نعمت بر وی گشاده شود.

تعبیر خواب سوره الفاطر گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
تبلیغات