روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره الفاتحه - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره الفاتحه

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند سوره فاتحه خواند، دلیل که عمرش دراز بود و کارش بر ایمان بود.

  • اشتراک
  • گزارش تخلف
  • 0 محبوب

اخبار اکاایران