روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره الفاتحه - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره الفاتحه

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند سوره فاتحه خواند، دلیل که عمرش دراز بود و کارش بر ایمان بود.

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات