روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره الفاتحه

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند سوره فاتحه خواند، دلیل که عمرش دراز بود و کارش بر ایمان بود.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

زن باید حمد و توحید را آھستہ

تبلیغات