روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره الفتح - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره الفتح

محمدبن سیرین گوید: اگر دید سوره فتح می خواند، دلیل است حق تعالی او را نصرت دهد و در خیرات بر وی گشاده شود. ابراهیم کرمانی گوید: ایزد تعالی گناه او را عفو نماید. حضرت امام جعفر صادق فرماید: حق تعالی او را در جهان توفیق دهد.

تعبیر خواب سوره الفتح گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات