روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره الفرقان - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره الفرقان

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره فرقان میخواند، دلیل که راستیِ خلق را از باطل جدا کند. ابراهیم کرمانی گوید: با خلق منصف و دادگر شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: از طرف باطل به طرف حق گراید.

تعبیر خواب سوره الفرقان گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات