روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره الفلق - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سوره الفلق ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب سوره الفلق

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره فلق می خواند، دلیل که بر وی جادوئی کنند، اما کارگر نباشد. ابراهیم کرمانی گوید: از شر بدان ایمن شود، خاصه از شر جادوان و او را مال بسیار نصیب شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: از رنج و آفت این جهان ایمن شود.

اخبار اکاایران

تبلیغات