روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره الفجر - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سوره الفجر ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب سوره الفجر

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره فجر می خواند، دلیل که به کارهای خیر مشغول شود. ابراهیم کرمانی گوید: حج اسلام کند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: هیبت او کمتر شود.

تعبیر خواب سوره الفجر گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات