روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب سوره الفجر

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره فجر می خواند، دلیل که به کارهای خیر مشغول شود. ابراهیم کرمانی گوید: حج اسلام کند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: هیبت او کمتر شود.

تبلیغات