روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره الدخان - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سوره الدخان ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب سوره الدخان

محمدبن سیرین گوید: اگر دید سوره دخان می خواند، دلیل که در شب طاعت بسیار نماید. ابراهیم کرمانی گوید: راست قول بود و حق را یاری دهد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: منعم و توانگر گردد.

اخبار اکاایران

تبلیغات