روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره الضحی - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره الضحی

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که این سوره ضحی می خواند، دلیل که چیزی به خواهندگان دهد. ابراهیم کرمانی گوید: پیوسته با مردمان احسان کند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: غریبان را دوست دارد.

  • اشتراک
  • گزارش تخلف
  • 0 محبوب

اخبار اکاایران