روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره الضحی - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره الضحی

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که این سوره ضحی می خواند، دلیل که چیزی به خواهندگان دهد. ابراهیم کرمانی گوید: پیوسته با مردمان احسان کند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: غریبان را دوست دارد.

تعبیر خواب سوره الضحی گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
تبلیغات