روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره الضحی - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سوره الضحی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب سوره الضحی

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که این سوره ضحی می خواند، دلیل که چیزی به خواهندگان دهد. ابراهیم کرمانی گوید: پیوسته با مردمان احسان کند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: غریبان را دوست دارد.

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات