روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره الذاریات - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره الذاریات

محمدبن سیرین گوید: اگر دید سوره الذاریات می خواند، دلیل که حق تعالی او را توفیق دهد، به کارهای صالح. ابراهیم کرمانی گوید: کارهای دشوار بر وی آسان گردد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: حق تعالی او را صلاحیت بخشد و از کشت و زرع بهره مند شود.

تعبیر خواب سوره الذاریات گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
تبلیغات