روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره الذاریات

محمدبن سیرین گوید: اگر دید سوره الذاریات می خواند، دلیل که حق تعالی او را توفیق دهد، به کارهای صالح. ابراهیم کرمانی گوید: کارهای دشوار بر وی آسان گردد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: حق تعالی او را صلاحیت بخشد و از کشت و زرع بهره مند شود.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تبلیغات