روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره البینه

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره بینه می خواند، دلیل که با توبه از دنیا برود. ابراهیم کرمانی گوید: مردان را به راه راست دارد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: گروهی را به راه راست دارد.

تبلیغات