روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره البینه - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سوره البینه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب سوره البینه

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره بینه می خواند، دلیل که با توبه از دنیا برود. ابراهیم کرمانی گوید: مردان را به راه راست دارد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: گروهی را به راه راست دارد.

تعبیر خواب سوره البینه گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات