روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره البروج - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سوره البروج ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب سوره البروج

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره بروج می خواند، دلیل که در دنیا اندوهگین گردد، لکن عاقبت کارش نیکو باشد. ابراهیم کرمانی گوید: در آخرت رفیع بود و ثواب یابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: از غم ها فرج یابد. 

تعبیر خواب سوره البروج گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات