روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره البروج - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سوره البروج ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب سوره البروج

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره بروج می خواند، دلیل که در دنیا اندوهگین گردد، لکن عاقبت کارش نیکو باشد. ابراهیم کرمانی گوید: در آخرت رفیع بود و ثواب یابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: از غم ها فرج یابد. 

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات