روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره البلد - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سوره البلد ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب سوره البلد

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره بلد می خواند. دلیل که صدقه دادن را دوست دارد. ابراهیم کرمانی گوید: با همه کس خیر و احسان کند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: حق تعالی او را توفیق خیر و نیکوئی طعام دادن و گرامی داشتن ضعیفان دهد.

اخبار اکاایران

تبلیغات