روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره هود - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره هود

 محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند سوره هود می خواند، دلیل که سفر بسیار کن و در جوانی زحمت و جور بسیار کشد و سرانجام کام دل یابد. ابراهیم کرمانی گوید: در برابر زحمتی که کشیده، بزرگی یابد و با امانت بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: راست قول و با امانت بود.

تعبیر خواب سوره هود گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات