روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره فصلت - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره فصلت

محمدبن سیرین گوید: اگر در خواب بیند که سوره مصابیح می خواند، دلیل است از عذاب آخرت بردهد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: عمرش دراز شود.

اخبار اکاایران

تبلیغات