روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره عبس

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره عبس می خواند، دلیل که روی بر مردم ترش کند. ابراهیم کرمانی گوید: روزه بسیار دارد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: با ضعیفان خیرات کند.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

روخوانی سوره عبس

تبلیغات