روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره عبس - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره عبس

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره عبس می خواند، دلیل که روی بر مردم ترش کند. ابراهیم کرمانی گوید: روزه بسیار دارد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: با ضعیفان خیرات کند.

تعبیر خواب سوره عبس گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
تبلیغات