روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره عبس - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سوره عبس ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب سوره عبس

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره عبس می خواند، دلیل که روی بر مردم ترش کند. ابراهیم کرمانی گوید: روزه بسیار دارد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: با ضعیفان خیرات کند.

اخبار اکاایران

تبلیغات