اخبار اجتماعی

روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره البقره - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره البقره

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند سوره بقره خواند، تاویلش عمر دراز بود و بر بلاها صابر بود. ابراهیم کرمانی گوید: سوره بقره کامکاری بود و خواندن آن در خواب ، از دشمنان نجات بود.

تعبیر خواب سوره البقره گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

سایت تعبیر خواب ،آکا، تعبیر خواب انبیا ، خوابهای صالحه

تمامی حقوق مادی و معنوی آکا ایران محفوظ است
تبلیغات