روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره البقره - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره البقره

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند سوره بقره خواند، تاویلش عمر دراز بود و بر بلاها صابر بود. ابراهیم کرمانی گوید: سوره بقره کامکاری بود و خواندن آن در خواب ، از دشمنان نجات بود.

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات