روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره بنی اسرائیل - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره بنی اسرائیل

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره بنی اسرائیل می خواند، دلیل که نزد حق تعالی و نزد خلق، جاه و منزلت یابد و مومن و ترس کار باشد. ابراهیم کرمانی گوید: بر دشمن ظفر یابد و به کام دل برسد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دینش درست و اعتقادش پاک بود.

تعبیر خواب سوره بنی اسرائیل گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات