روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره بنی اسرائیل

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره بنی اسرائیل می خواند، دلیل که نزد حق تعالی و نزد خلق، جاه و منزلت یابد و مومن و ترس کار باشد. ابراهیم کرمانی گوید: بر دشمن ظفر یابد و به کام دل برسد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دینش درست و اعتقادش پاک بود.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

نام دیگر سوره بنی اسرائیل چیست؟ , سوره بنی اسرائیل کدام سوره است , نام دیگر سوره ی بنی اسرائیل , نام دیگر سوره بنی اسرائیل , بنی اسرائیل در قرآن , سوره بنی اسراییل , سوره بنى‏اسرائیل , بنی اسراییل

تبلیغات