روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره ق

محمدبن سیرین گوید: اگر دید سوره ق می خواند، دلیل است به طاعات و عبادات مشغول گردد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: حق تعالی روزی بر وی فراخ گرداند.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

سوره ق اثرات

تبلیغات