روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره ق - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره ق

محمدبن سیرین گوید: اگر دید سوره ق می خواند، دلیل است به طاعات و عبادات مشغول گردد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: حق تعالی روزی بر وی فراخ گرداند.

تبلیغات