روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب صوف - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب صوف ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب صوف

محمدبن سیرین گوید: دیدن جامه صوف به خواب ، منفعت است.

محمدبن سیرین گوید: اگر درخواب بیند که جامه کسی را به صابون بشست، دلیل است که کسی را از کار بد بازگرداند. اگر بیند که صابون خورد، دلیل است که چیزی حرام خورد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر درخواب بیند که صابون بسیار داشت و جامه از آن بشست، دلیل که ازمراد بازماند. جابرمغربی گوید: خریدن صابون در خواب بهتر باشد از فروختن.

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات