روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب عسس

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند عسسان می گشت و عسسان مردم مصلح بودند، دلیل منفعت، اگر مفسد بودند، مضرت است

تبلیغات