روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سرین - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سرین ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> سرینstrong>span><br /><br /> حمدبن سیرین وید: یدن سرین است، لیل ر پسر ود سرین پ، لیل ر ختر. گر یند ه سرینش حکم ود، لیل ه رزندش یکوحال تندرست ود. گر وچک ود عیف تاویلش ه لاف ین ود. براهیم رمانی وید: گر ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یند ه سرینش شکست، لیل ود ه رزندش میرد. ضرت مام عفر صادق رماید: یدن سرین ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ر هار جه ود. ول: رزند. وم: وت. سوم: اغ. هارم: یکی ز ویشان.p> <pگر یند ه ستونی اشت وی، لیل ند ه ز ردی الدار ی ا در عمت ال اصل ردد. گر یند ه ستون و شکست ا سوخت، لیل ند ه ن رد ز نیا رود. براهیم رمانی وید: ین ستون ه <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aداوند انه سلام ود. گر یند ه ستونی اشت است وی، لیل ه ر اه ین ابت ود. ابرمغربی وید: ستون ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aداوند انه ود. گر یند ه ستون انه شکست ا یفتاد، لیل ست ه داوند انه لاک ردد. گر ستون انه ا وی یند، لیل ست ه ر وت قبال داوند انه یفزاید. ضرت مام عفر صادق رماید: یدن ستون ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aر پنج جه ست. ول: داوند ولت. وم: تحکیم راسلام. سوم: رد حتشم. هارم: وت رکارها. پنجم: لایت ردمان نجای ه یند.p>

اخبار اکاایران

تبلیغات