روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب عصاری - تعبیر خواب

تعبیر خواب عصاری

اگر در خواب بیند که عصار یم کرد،دلیل است که کاری کند که مردم او را ثنا گویند و نامش در جهان منتشر شود به نیکی.

تعبیر خواب عصاری گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات