روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب عصاری - تعبیر خواب

تعبیر خواب عصاری

اگر در خواب بیند که عصار یم کرد،دلیل است که کاری کند که مردم او را ثنا گویند و نامش در جهان منتشر شود به نیکی.

  • اشتراک
  • گزارش تخلف
  • 0 محبوب

اخبار اکاایران