روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب عصاری

اگر در خواب بیند که عصار یم کرد،دلیل است که کاری کند که مردم او را ثنا گویند و نامش در جهان منتشر شود به نیکی.

تبلیغات