روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سراپرده - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سراپرده ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> سراپردهstrong>span><br /><br />حمدبن سیرین وید: گر سی یند سراپرده زد انست ه سراپرده لک و ست، لیل ه زرگی نزلت ابد اشد ه هتر شگر ود. گر یند سراپرده پادشاه ود، لیل ه ز پادشاه رمت اه ابد، زیرا ه سراپرده شست اه پادشاه ست. گر یند ه سراپرده پادشاه ست یفتاد، لیل ه لک و ا زوال ست. گر یند سراپرده پادشاه ه سوخت، لیل ه پادشاه ز نیا حلت ند. گر یند پادشاه ز سراپرده یرون وردند، لیل لاکت ست. گر یند ه سراپرده پادشاه گرفت برهوا رد، لیل ه پادشاه زرگ ر ن یار ید ملک ز ی ستاند. ضرت مام عفر صادق رماید: یدن سراپرده ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ر پنج جه ست. ول: سلطنت. وم: یاست. سوم: لایت. هارم: هتری. پنجم: سرهنگی.p> <pگر یند ه ستونی اشت وی، لیل ند ه ز ردی الدار ی ا در عمت ال اصل ردد. گر یند ه ستون و شکست ا سوخت، لیل ند ه ن رد ز نیا رود. براهیم رمانی وید: ین ستون ه <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aداوند انه سلام ود. گر یند ه ستونی اشت است وی، لیل ه ر اه ین ابت ود. ابرمغربی وید: ستون ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aداوند انه ود. گر یند ه ستون انه شکست ا یفتاد، لیل ست ه داوند انه لاک ردد. گر ستون انه ا وی یند، لیل ست ه ر وت قبال داوند انه یفزاید. ضرت مام عفر صادق رماید: یدن ستون ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aر پنج جه ست. ول: داوند ولت. وم: تحکیم راسلام. سوم: رد حتشم. هارم: وت رکارها. پنجم: لایت ردمان نجای ه یند.p>

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات