روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سرگین گردان

آن را به تازی جعل خوانند و دیدنش در خواب مردی است که مال جمع نماید. محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند جعلی فرا گرفت، دلیل که او را با مردی حرام خواره صحبت افتد اگر دید او را بکشت، دلیل که مردی حرام خواره را بکشد اگر دید جعل بسیار بر وی جمع آمدند، دلیل که در میان حرام خوارگان گرفتار شود و وی را مضرت رسد اگر دید جعلی را بخورد، دلیل که مال مردی حرام خواره خورد.

 اگر بیند که ستونی داشت قوی، دلیل کند که از مردی مالدار وی را قدر و نعمت و مال حاصل گردد. اگر بیند که ستون او بشکست یا بسوخت، دلیل کند که آن مرد از دنیا برود. ابراهیم کرمانی گوید: دین ستون به خواب ، خداوند خانه و اسلام بود. اگر بیند که ستونی داشت راست و قوی، دلیل که در راه دین ثابت بود. جابرمغربی گوید: ستون درخواب ، خداوند خانه بود. اگر بیند که ستون خانه بشکست یا بیفتاد، دلیل است که خداوند خانه هلاک گردد. اگر ستون خانه را قوی بیند، دلیل است که بر قوت اقبال خداوند خانه بیفزاید. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن ستون در خواب ، بر پنج وجه است. اول: خداوند دولت. دوم: تحکیم دراسلام. سوم: مرد محتشم. چهارم: قوت درکارها. پنجم: ولایت مردمان آنجای که بیند.

تبلیغات