روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سرفیدن

محمدبن سیرین گوید: سرفیدن درخواب بر پنج وجه است. اول: سرفه تر. دوم: سرفه خشک. سوم: سرفه که بلغم بر آرد. چهارم: سرفه که خون برآرد. پنجم: سرفه که صفرا برآرد. اگر بیند به گاه سرفیدن بلغم برآورد، دلیل که نزد کسی شکایت نماید از بلائی و رنجی که به وی رسد، یا به سبب مال که از او ضایع شود. اگر دید سرفه خشک داشت، دلیل که شکایتی کند که محال و بیهوده است. اگر دید به وقت سرفیدن صفرا برآورد، دلیل که مردی بود بدخوی، که هر کس از وی شکایت نماید. اگر یدی پیش مهتری می سرفد، دلیل که شکایت خود نزد مهتری نماید. اگر بیند آهسته می سرفید، دلیل که غمخوار دین است. ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید می سرفید، دلیل که کسی شکایت از وی بکند. اگر دید که او را سرفه می آمد، دلیل ناتوانی است. جابرمغربی گوید: اگر دید سرفه در گلوی او بماند، چنانکه نتوانست برآرد، دلیل است بر هلاک او. اگر دیداو را سرفه پیدا شد، از جمله سرفه پیران، چنانکه بلغم می انداخت، دلیل که از غم و اندوه فرج یابد. اگر بیند او را سرفه جوانان پیدا گردید، همین تاویل دارد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر کسی به خواب دید که می سرفید، دلیل که او را از پادشاه رنج و آفت رسد.

 اگر بیند که ستونی داشت قوی، دلیل کند که از مردی مالدار وی را قدر و نعمت و مال حاصل گردد. اگر بیند که ستون او بشکست یا بسوخت، دلیل کند که آن مرد از دنیا برود. ابراهیم کرمانی گوید: دین ستون به خواب ، خداوند خانه و اسلام بود. اگر بیند که ستونی داشت راست و قوی، دلیل که در راه دین ثابت بود. جابرمغربی گوید: ستون درخواب ، خداوند خانه بود. اگر بیند که ستون خانه بشکست یا بیفتاد، دلیل است که خداوند خانه هلاک گردد. اگر ستون خانه را قوی بیند، دلیل است که بر قوت اقبال خداوند خانه بیفزاید. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن ستون در خواب ، بر پنج وجه است. اول: خداوند دولت. دوم: تحکیم دراسلام. سوم: مرد محتشم. چهارم: قوت درکارها. پنجم: ولایت مردمان آنجای که بیند.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

سرفه در خواب

تبلیغات