روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سنان - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سنان ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> سنانstrong>span><br /><br />حمدبن سیرین وید: گر یند سنان ر تن صم زد و یفکند، لیل ه صم ا ه جت غلبه ند ر ی فر ابد. گر یند سنانش شکست ا ایع د، تاویلش ه لاف ین ست. براهیم رمانی وید: گر یند ه سنانِ ولادِ رخشنده اشت، گر ز هل ن ود، ز زرگی نفعت ابد، گر یند سنان و زنگ رفته ود، لیل نفعت ندک ست. ضرت مام عفر صادق رماید: یدن سنان ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aر ش جه ست. ول: جت. وم: لایت. سوم: عمردراز. هارم: فریافتن ر شمن. پنجم: یاست. شم: نفعت ر در یمت ن سنان.p> <pگر یند ه ستونی اشت وی، لیل ند ه ز ردی الدار ی ا در عمت ال اصل ردد. گر یند ه ستون و شکست ا سوخت، لیل ند ه ن رد ز نیا رود. براهیم رمانی وید: ین ستون ه <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aداوند انه سلام ود. گر یند ه ستونی اشت است وی، لیل ه ر اه ین ابت ود. ابرمغربی وید: ستون ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aداوند انه ود. گر یند ه ستون انه شکست ا یفتاد، لیل ست ه داوند انه لاک ردد. گر ستون انه ا وی یند، لیل ست ه ر وت قبال داوند انه یفزاید. ضرت مام عفر صادق رماید: یدن ستون ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aر پنج جه ست. ول: داوند ولت. وم: تحکیم راسلام. سوم: رد حتشم. هارم: وت رکارها. پنجم: لایت ردمان نجای ه یند.p>

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات