روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب صندل - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب صندل ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> صندلstrong>span><br /><br />حمدبن سیرین وید: گر ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یند ه صندل اشت، لیل ست ه ردم دح نای و ویند. گر یند ه صندل سفید اشت، لیل ه ز زرگی نفعت یند. ضرت مام عفر صادق رماید: یدن صندل ه <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ر سه جه ست. ول: نا فرین. وم: یرو رکت. سوم: اه رمت.p> <p>حمدبن سیرین وید: گر ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یند ه امه سی ا ه صابون شست، لیل ست ه سی ا ز ار د ازگرداند. گر یند ه صابون ورد، لیل ست ه یزی رام ورد. براهیم رمانی وید: گر ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یند ه صابون سیار اشت امه ز ن شست، لیل ه زمراد ازماند. ابرمغربی وید: ریدن صابون ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> هتر اشد ز روختن.p>

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات