روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سکره - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سکره ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> سکرهstrong>span><br /><br />حمدبن سیرین وید: سکره ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یدن، یکو طیف ست. گر یند سی سکره و ه ی اد، لیل ست ه ز سخنی وش ه ز سی نود وشنود ود. گر یند سکره و شکست ا ایع د، لیل ه سخن و ایع ود عضی ز عبران ویند سکره ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ر سه جه ست. رزند عیال وستی. ابر غربی وید: سکره ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> نیزک ود. گر یند سکره و پاکیزه اشت، لیل ه نیزکِ وب وی خرد. گر یند سکره و شکست ا ایع د، لیل ه نیزک و لاک ود. ضرت مام عفر صادق رماید: یدن سکره ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ر ه جه ست. ول: زن وم: ادم. سوم: نیزک. هارم: وام ین. پنجم: صلاح ال. شم: عمر راز. فتم: ال. شتم: عمت. هم: سخن وش. هم: یراث ز هت زنان.p> <pگر یند ه ستونی اشت وی، لیل ند ه ز ردی الدار ی ا در عمت ال اصل ردد. گر یند ه ستون و شکست ا سوخت، لیل ند ه ن رد ز نیا رود. براهیم رمانی وید: ین ستون ه <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aداوند انه سلام ود. گر یند ه ستونی اشت است وی، لیل ه ر اه ین ابت ود. ابرمغربی وید: ستون ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aداوند انه ود. گر یند ه ستون انه شکست ا یفتاد، لیل ست ه داوند انه لاک ردد. گر ستون انه ا وی یند، لیل ست ه ر وت قبال داوند انه یفزاید. ضرت مام عفر صادق رماید: یدن ستون ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aر پنج جه ست. ول: داوند ولت. وم: تحکیم راسلام. سوم: رد حتشم. هارم: وت رکارها. پنجم: لایت ردمان نجای ه یند.p>

اخبار اکاایران

تبلیغات