روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سکبا

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سکبا باگوسفند و حوائج نیکو و عسل پخته بود، دلیل است عیش نیکو و عز و جاه یابد. اگر به گوشت گاو پخته بود، دلیل بر درازی عمر و یافتن مال و خاسته است. اگر به گوشت مرغ بود، دلیل که بزرگی و فرمانروائی یابد بر قدر نقصان و زیادتی حوائج که در آن بود.

 اگر بیند که ستونی داشت قوی، دلیل کند که از مردی مالدار وی را قدر و نعمت و مال حاصل گردد. اگر بیند که ستون او بشکست یا بسوخت، دلیل کند که آن مرد از دنیا برود. ابراهیم کرمانی گوید: دین ستون به خواب ، خداوند خانه و اسلام بود. اگر بیند که ستونی داشت راست و قوی، دلیل که در راه دین ثابت بود. جابرمغربی گوید: ستون درخواب ، خداوند خانه بود. اگر بیند که ستون خانه بشکست یا بیفتاد، دلیل است که خداوند خانه هلاک گردد. اگر ستون خانه را قوی بیند، دلیل است که بر قوت اقبال خداوند خانه بیفزاید. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن ستون در خواب ، بر پنج وجه است. اول: خداوند دولت. دوم: تحکیم دراسلام. سوم: مرد محتشم. چهارم: قوت درکارها. پنجم: ولایت مردمان آنجای که بیند.

تبلیغات