روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سک

از جمله عطرهای خوشبو است. محمدبن سیرین گوید: اگر که دید سک داشت یا کسی به وی داد، دلیل که با ادب و فرهنگ باشد و مردمان بر وی ثنا خوانند. اگر دید از وی بوی سک می آمد یا بوی مشک، دلیل که وی کنیزکِ با لطافتی دوست دارد. اگر بیند به امیر بدل نمود، دلیل که فسق را بر صلاح گزیده بود و شعر و غزل را بر قرآن اختیار نموده باشد. اگر بیند که سک می شود و از آن بوی خوش می آمد، دلیل که نیکوئی با کسانی کند که مستوره و صالحه باشند و بر وی ثنا گویند. جابرمغربی گوید: اگر بیند که سک بر خود می مالید، دلیل است با مردم احسان و نیکوکاری کند.

 اگر بیند که ستونی داشت قوی، دلیل کند که از مردی مالدار وی را قدر و نعمت و مال حاصل گردد. اگر بیند که ستون او بشکست یا بسوخت، دلیل کند که آن مرد از دنیا برود. ابراهیم کرمانی گوید: دین ستون به خواب ، خداوند خانه و اسلام بود. اگر بیند که ستونی داشت راست و قوی، دلیل که در راه دین ثابت بود. جابرمغربی گوید: ستون درخواب ، خداوند خانه بود. اگر بیند که ستون خانه بشکست یا بیفتاد، دلیل است که خداوند خانه هلاک گردد. اگر ستون خانه را قوی بیند، دلیل است که بر قوت اقبال خداوند خانه بیفزاید. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن ستون در خواب ، بر پنج وجه است. اول: خداوند دولت. دوم: تحکیم دراسلام. سوم: مرد محتشم. چهارم: قوت درکارها. پنجم: ولایت مردمان آنجای که بیند.

تبلیغات