روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب اشتر مرغ - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب اشتر مرغ ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span lang="fa"><span style="font-family: Times New Roman; color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> شترمرغ<br /><br />strong><span style="color: #000000;">حمدبن سیرین وید: شترمرغ ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> رد یابانی ود. گر شترمرغ اده ود زن یابانی ود. گر یند شترمرغ اده رفت، ا سی دو اد،لیل ه زنی دین صفت ه فتم خواهد اکنیزک خرد. گر یند ر شترمرغ شسته ود، لیل ه ه سفر یابان ود عضی ز عبران فته ند ه ر ردی یابان شین غالب ود ه اری زرگ سد. براهیم رمانی وید: گر یند شترمرغ ابکشت، لیل ه ر ردی یابانی ست ابد و ا هر ند. گر یند ر انه شترمرغ ا پر ا ستخوان و اشت، لیل ه ز ردی یابانی و ا الی اصل ... span><br />span>span>p> <pگر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> بینید نگام سکیت ازییخ یشکند ر ب رو یروید ، شانة ن ست ه ز صیحت ایدوستانیبا رزش رخوردار واهید د .p> <p> گر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> بینید یگران شغول سکیت ازیهستند ، علامت ن ست ه ام ما ا ر نار امیکه ما ستایشش یکنید ، ا سوایییاد واهند رد .p> <p> یدن فشهایاسکیت ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ، شانة ن ست ه ا م شینان ود سر سازگارینخواهید اشت .p>

اخبار اکاایران

تبلیغات