روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب شش

به خواب ، دلیل شادی بود. اگر بیند که شش بسیار داشت، دلیل است که خرم گردد. اگر بیند که شش به کسی داد، دلیل که رأفت به وی رساند. جابرمغربی گوید: اگر بیند شش خام یا پخته می خورد، از جانوری که گوشت او حلال بود، دلیل است بر مال حلال.

 اگر زنی این خواب را ببیند که نازا است و تا آن روز فرزند نیاورده صاحب فرزند می شود. اگر مردی ببیند که شیرخشت می خورد مالی حلال به دست می آورد یا دوستی موافق و همراه و دل سوز می یابد که در سختی ها و مشکلات به یاری او می شتابد و این دوست هیچ رنج و زحمتی ایجاد نمی کند. شیرخشت دوستی است آرام ملایم و مفید که هرگاه به او نیاز داشته باشید خدمت می کند و در غیر مواقع ضروری زحمتی ندارد. از حضرت امام صادق علیه السلام نقل است که شیرخشت یا فراخی روزی و مال حلال است یا کامیابی. نوشته اند که اگر ببینید شیرخشت از صحرا جمع می کنید از سفر سودی می برید که گسترده و وسیع است.

تبلیغات