روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب اشنان

محمدبن سیرین گوید: دیدن اشنان به خواب ، دلیل بر غم و اندوه کند و خوردن او، دلیل بیماری. 

 اگر خواب ببینید هنگام اسکیت بازییخ میشکند و در آب فرو میروید ، نشانة آن است که از نصیحت هایدوستانیبا ارزش برخوردار خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران مشغول اسکیت بازیهستند ، علامت آن است که نام شما را در کنار نامیکه شما ستایشش میکنید ، با رسوایییاد خواهند کرد .

3ـ دیدن کفشهایاسکیت در خواب ، نشانة آن است که با هم نشینان خود سر سازگارینخواهید داشت .

تبلیغات