روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب شنگرف - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب شنگرف ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> نگرفstrong>span><br /><br />یدن نگرف ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aلیل غم ود. گر یند ه نگرف یخورد، لیل ه قرب پادشاه ردد. گر یند نگرف فروخت ا ز ود دا رد، لیل ست ز غم ندوه رهد. گر ید ه نگرف صورت ی رد، لیل ه هو اطل ریفته ود. گر یند ه نگرف یزی وشت، گر ن ه وشت ران ا توحید ا عا ود، لیل یر یکوئی ست، گر ه لاف ین یند، لیل ر ر ساد ست.p> <pگر زنی ین <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ا بیند ه ازا ست تا ن وز رزند یاورده صاحب رزند ی ود. گر ردی بیند ه یرخشت ی ورد الی لال ه ست ی ورد ا وستی وافق مراه ل سوز ی ابد ه ر سختی ا شکلات ه اری و ی تابد ین وست یچ نج زحمتی یجاد می ند. یرخشت وستی ست رام لایم فید ه رگاه ه و یاز اشته اشید دمت ی ند ر غیر واقع روری زحمتی دارد. ز ضرت امام صادق علیه لسلام قل ست ه یرخشت ا راخی وزی ال لال ست ا امیابی. وشته ند ه گر بینید یرخشت ز صحرا مع ی نید ز سفر سودی ی رید ه سترده سیع ست.p>

اخبار اکاایران

تبلیغات