روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب شاه سفرم

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند شاه سفرم تازه داشت به وقت خود، دلیل است بر عز و جاه. اگر شاه سفرم زرد بیند، دلیل بیماری بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن شاه سفرم به خواب شش وجه است. اول: عز و بزرگی. دوم: فرزند. سوم: دوست. چهارم: سخن خوش. پنجم: مجلس علم و حکمت. ششم: نام نیکو و ثنا و مدح.

 اگر زنی این خواب را ببیند که نازا است و تا آن روز فرزند نیاورده صاحب فرزند می شود. اگر مردی ببیند که شیرخشت می خورد مالی حلال به دست می آورد یا دوستی موافق و همراه و دل سوز می یابد که در سختی ها و مشکلات به یاری او می شتابد و این دوست هیچ رنج و زحمتی ایجاد نمی کند. شیرخشت دوستی است آرام ملایم و مفید که هرگاه به او نیاز داشته باشید خدمت می کند و در غیر مواقع ضروری زحمتی ندارد. از حضرت امام صادق علیه السلام نقل است که شیرخشت یا فراخی روزی و مال حلال است یا کامیابی. نوشته اند که اگر ببینید شیرخشت از صحرا جمع می کنید از سفر سودی می برید که گسترده و وسیع است.

تبلیغات