روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب صحف - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب صحف ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب صحف

اگر درخواب بیند که صحف ابراهیم خواند، دلیل است که کسی او را راه صواب نماید. اگر بیند که صحف ابراهیم از برخواند، دلیل است صحبت برپا دارد. جابرمغربی گوید: اگر بیند که قرآن رها کرد و صحف می خواند، دلیل است که میلش به کیشهای دیگر بود.

محمدبن سیرین گوید: اگر درخواب بیند که جامه کسی را به صابون بشست، دلیل است که کسی را از کار بد بازگرداند. اگر بیند که صابون خورد، دلیل است که چیزی حرام خورد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر درخواب بیند که صابون بسیار داشت و جامه از آن بشست، دلیل که ازمراد بازماند. جابرمغربی گوید: خریدن صابون در خواب بهتر باشد از فروختن.

اخبار اکاایران

تبلیغات