روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب شادروان - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب شادروان ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ادروانstrong>span><br /><br />حمدبن سیرین وید: یدن ادروان، لیل ر ین رد اشد. گر یند ادروانی ز هر و سترده ودند انست ز ن وست، لیل ه ه در ن، عیشی ند ا عمری راز. گر یند ه ای یگانه سترده ود دانست ه ای یست، لیل ه الش تغیر ود ر غربت میرد. گر یند ادوران فروخت ا بخشید، لیل ر طر ردد. ضرت انیال وید: گر یند ادروانی سترده ود. لیل ر رازی عمر ود ر ند زرگتر یند، تاویل هتر ست. ابرمغربی وید: گر یند ادوران هن ریده ود، لیل ه زندگانی ر ی شوار ود. گر  سرخ یند، لیل عشرت اشد. گر سیاه ا بود یند، لیل غم ندوه اشد، گر زرد یند. لیل یماری اشد، گر سفید یند، لیل ر وزی لال اشد. ضرت مام عفر صادق رماید: یدن ادروان ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ر هار جه ست. ول: عمردراز. وم: نفعت. سوم: وزی لال. هارم: عیشت.p> <pگر زنی ین <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ا بیند ه ازا ست تا ن وز رزند یاورده صاحب رزند ی ود. گر ردی بیند ه یرخشت ی ورد الی لال ه ست ی ورد ا وستی وافق مراه ل سوز ی ابد ه ر سختی ا شکلات ه اری و ی تابد ین وست یچ نج زحمتی یجاد می ند. یرخشت وستی ست رام لایم فید ه رگاه ه و یاز اشته اشید دمت ی ند ر غیر واقع روری زحمتی دارد. ز ضرت امام صادق علیه لسلام قل ست ه یرخشت ا راخی وزی ال لال ست ا امیابی. وشته ند ه گر بینید یرخشت ز صحرا مع ی نید ز سفر سودی ی رید ه سترده سیع ست.p>

اخبار اکاایران

تبلیغات