روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب شادروان

محمدبن سیرین گوید: دیدن شادروان، دلیل بر دین مرد باشد. اگر بیند شادروانی از بهر او گسترده بودند و دانست از ان اوست، دلیل که به قدر آن، عیشی کند با عمری دراز. اگر بیند به جای بیگانه گسترده بود و ندانست که جای کیست، دلیل که حالش متغیر شود و در غربت بمیرد. اگر بیند شادوران بفروخت یا ببخشید، دلیل بر خطر گردد. حضرت دانیال گوید: اگر بیند شادروانی گسترده بود. دلیل بر درازی عمر بود و هر چند بزرگتر بیند، تاویل بهتر است. جابرمغربی گوید: اگر بیند شادوران کهن و دریده بود، دلیل که زندگانی بر وی دشوار شود. اگر  سرخ بیند، دلیل عشرت باشد. اگر سیاه یا کبود بیند، دلیل غم و اندوه باشد، اگر زرد بیند. دلیل بیماری باشد، اگر سفید بیند، دلیل بر روزی حلال باشد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن شادروان در خواب بر چهار وجه است. اول: عمردراز. دوم: منفعت. سوم: روزی حلال. چهارم: معیشت.

 اگر زنی این خواب را ببیند که نازا است و تا آن روز فرزند نیاورده صاحب فرزند می شود. اگر مردی ببیند که شیرخشت می خورد مالی حلال به دست می آورد یا دوستی موافق و همراه و دل سوز می یابد که در سختی ها و مشکلات به یاری او می شتابد و این دوست هیچ رنج و زحمتی ایجاد نمی کند. شیرخشت دوستی است آرام ملایم و مفید که هرگاه به او نیاز داشته باشید خدمت می کند و در غیر مواقع ضروری زحمتی ندارد. از حضرت امام صادق علیه السلام نقل است که شیرخشت یا فراخی روزی و مال حلال است یا کامیابی. نوشته اند که اگر ببینید شیرخشت از صحرا جمع می کنید از سفر سودی می برید که گسترده و وسیع است.

تبلیغات