روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سبوی

 محمدبن سیرین گوید: سبوی درخواب ، مزدوری منافق است، که بر دست وی مال ضایع گردد. ابراهیم کرمانی گوید: سبو درخواب ، دیدن کنیزک باشد، یا خادم. اگر بیند که سبوی نو فرا گرفت یا بخرد، دلیل است که کنیزک یا خادمی وی را حاصل گردد. اگر بیند که سبوی او بشکست یا ضایع شد، دلیل کند که کنیزک یاخادمش بمیرد یا بگریزد. اگر بیند که سبوی او سوراخ شد، دلیل است که کنیزک یا خادمش بیمار گردد. اگر بیند که سبویش پر از آب صافی بود، دلیل است از آن کنیزک یا خادم او را خیر و منفعت رسد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن سبو در خواب .بر نه وجه بود. اول: مزدور و منافق. دوم: زن. سوم: خادم. چهارم: کنیزک. پنجم: قوام دین. ششم: صلاح تن. هفتم: خیرو برکت. هشتم: مال و نعمت. نهم: میراث از جهت زنان.

 اگر بیند که ستونی داشت قوی، دلیل کند که از مردی مالدار وی را قدر و نعمت و مال حاصل گردد. اگر بیند که ستون او بشکست یا بسوخت، دلیل کند که آن مرد از دنیا برود. ابراهیم کرمانی گوید: دین ستون به خواب ، خداوند خانه و اسلام بود. اگر بیند که ستونی داشت راست و قوی، دلیل که در راه دین ثابت بود. جابرمغربی گوید: ستون درخواب ، خداوند خانه بود. اگر بیند که ستون خانه بشکست یا بیفتاد، دلیل است که خداوند خانه هلاک گردد. اگر ستون خانه را قوی بیند، دلیل است که بر قوت اقبال خداوند خانه بیفزاید. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن ستون در خواب ، بر پنج وجه است. اول: خداوند دولت. دوم: تحکیم دراسلام. سوم: مرد محتشم. چهارم: قوت درکارها. پنجم: ولایت مردمان آنجای که بیند.

تبلیغات