روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سبل

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند در چشم ها سبل داشت، چنانکه چیزها را نمی توانست دید، دلیل است بر قدر تاریکی چشم در دین او نقصان افتد، خاصه چون چشمهای سیاه دارد، اما اگر چشمهای ازرق دارد و سبل داشت، دلیل کند که در راه بدعت بماند. اگر بیند که چشمهای شهلا داشت و سبل داشت، دلیل است فرزندش بیمار گردد. یا از وی مفارقت جوید. اگر بیند پلک سبل از چشم او برگرفت و چشمهایش درست گردید، دلیل بود که بر دست عالمی توبه کند و آن عالم او را به راه دین آورد و پارسا گردد و بعضی از معبران گویند: فرزندش از بیماری شفا یابد. اگر در غربت بود، به سلامت بازآید.

 اگر بیند که ستونی داشت قوی، دلیل کند که از مردی مالدار وی را قدر و نعمت و مال حاصل گردد. اگر بیند که ستون او بشکست یا بسوخت، دلیل کند که آن مرد از دنیا برود. ابراهیم کرمانی گوید: دین ستون به خواب ، خداوند خانه و اسلام بود. اگر بیند که ستونی داشت راست و قوی، دلیل که در راه دین ثابت بود. جابرمغربی گوید: ستون درخواب ، خداوند خانه بود. اگر بیند که ستون خانه بشکست یا بیفتاد، دلیل است که خداوند خانه هلاک گردد. اگر ستون خانه را قوی بیند، دلیل است که بر قوت اقبال خداوند خانه بیفزاید. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن ستون در خواب ، بر پنج وجه است. اول: خداوند دولت. دوم: تحکیم دراسلام. سوم: مرد محتشم. چهارم: قوت درکارها. پنجم: ولایت مردمان آنجای که بیند.

تبلیغات