روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سنگ پا - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سنگ پا ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

در مورد سنگ معبران قدیمی زیاد نوشته اند اما بیشتر جنبه کلی دارد ابراهیم کرمانی گوید: سنگ درخواب ، بر دو وجه است. اول: مال. دوم: مهتری و هر سنگی که نرم بود، خیرات و منفعت آن زیادتر و هر سنگ که سخت تر بود، تاویلش به خلاف این است. اگر بیند سنگ سفید فرا گرفت و یا کسی بدو داد، دلیل که با مهتری خوش طبع و گشاده روی او را صحبت افتد و از او منفعت بیند. اگر دید سنگ سیاه داشت با مهتری کینه دار و بدخوی اورا صحبت افتد و از او منفعت بیند. و بیشتر معبران بر این عقیده اند که اگر سنگی که در خواب می بینیم مزاحمت در بیداری نباشد مثل سنگ به صورت قلوه سنگ است که در مسیر شما افتاده خوب است و سنگ پا چون هم زیاد سخت نیست هم مفید است نشان از خیر و برکت و گشایش در کار دارد

تعبیر خواب سنگ پا گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات