روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

در مورد سنگ معبران قدیمی زیاد نوشته اند اما بیشتر جنبه کلی دارد ابراهیم کرمانی گوید: سنگ درخواب ، بر دو وجه است. اول: مال. دوم: مهتری و هر سنگی که نرم بود، خیرات و منفعت آن زیادتر و هر سنگ که سخت تر بود، تاویلش به خلاف این است. اگر بیند سنگ سفید فرا گرفت و یا کسی بدو داد، دلیل که با مهتری خوش طبع و گشاده روی او را صحبت افتد و از او منفعت بیند. اگر دید سنگ سیاه داشت با مهتری کینه دار و بدخوی اورا صحبت افتد و از او منفعت بیند. و بیشتر معبران بر این عقیده اند که اگر سنگی که در خواب می بینیم مزاحمت در بیداری نباشد مثل سنگ به صورت قلوه سنگ است که در مسیر شما افتاده خوب است و سنگ پا چون هم زیاد سخت نیست هم مفید است نشان از خیر و برکت و گشایش در کار دارد


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

سنگ پا گم شدن , گم شدن سنگ پا , سنگ پا پدگ

تبلیغات