روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب عاریت - تعبیر خواب

تعبیر خواب عاریت


محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که چیزی عاریت به کسی داد، دلیل است که آن چیز بر وی ثابت بماند و تمتع از او یابد.

  • اشتراک
  • گزارش تخلف
  • 0 محبوب

اخبار اکاایران