روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب عاریت - تعبیر خواب

تعبیر خواب عاریت


محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که چیزی عاریت به کسی داد، دلیل است که آن چیز بر وی ثابت بماند و تمتع از او یابد.

تعبیر خواب عاریت گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
تبلیغات