روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب عاریت


محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که چیزی عاریت به کسی داد، دلیل است که آن چیز بر وی ثابت بماند و تمتع از او یابد.

تبلیغات