روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب ریم - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب ریم ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب ریم

محمدبن سیرین گوید: ریم به خواب دیدن مال است بیننده را. اگر بیند که از تن او ریم بیرون آمد و دیگر باره به آنجا شد، دلیل است به قدر آن از مال او نقصان افتد و دیگر باره مالش تمام گردد. اگر بیند ریم را می مکید و میخورد، دلیل که مال حرام خورد و علی الجمله ریم جمع شدن در اندام، دلیل بر جمع شدن مال بود وریم بیرون آمدن از اندام نقصان مال بود و ریم سوم و ریم آهن و آن چه بدین ماند، جمله غم و اندوه بود به قدر آن چه دیده بود.

محمدبن سیرین گوید:ریگ در خواب ، دلیل بر منفعت و مال کند. اگر بیند در میان ریگ همی شد، دلیل است از بهر معیشت به شغلی مشغول شود به قدر آن ریگ. اگر بیند ریگ میخورد یا جمع می کرد، دلیل است به قدر آن او را مال جمع شود. اگر بیندبه کسی ریگ می داد، دلیل که از او بدان کس به قدر ریگ خیر و منفعت رسد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن ریگ به خواب بر چهار وجه است اول: مشغولی در دین و دنیا. خاصه چون ریگ بسیار بود. دوم: مال. سوم: منفعت. چهارم: رفعت لکن بارنج و عذاب.

تعبیر خواب ریم گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات