روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب رسن

محمدبن سیرین گوید: رسن درخواب عهد و پیمان است. اگر بیند دست در رسن زده بود و معلق آویخته، دلیل که بر قدر بلندی رسن از زمین بلندی و منزلت یابد. اگر بیند رسن ببرید و اندکی در دست او بماند، دلیل که از قدر و منزلت بیفتد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند رسن از آسمان آویخته بود و او دست در آن زده بود. دلیل که پیمانی بود میان او و ایزد حق تعالی چنانکه، اگر بیمار بود میگوید: ارگ حق تعالی مرا شفا دهد، چنین کنم. اگر بیند که بر رسن به پای ایستاده بود، دلیل بر تاکید همان پیمان کند که با حق تعالی کرده بود. جابرمغربی گوید: اگر بیند دست بر رسن زده بود، دلیل که دست بر رسن دین حق تعالی زده باشد. و بعضی از معبران گویند: رسن، پیمان بود که هم با خلق و هم با خدای کرده بود. اگر بیند رسن درگردن او کرده بودند، دلیل که پیمانی در گردن او بود خدای را یا خلق را و در گذاردن تاخیر کند. اگر بیند از بام یا از جائی بلند خود را به رسن فروهشت، دلیل که ترک حاجت و مقصودی که دارد بگوید از ترس و بیم. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن رسن در خواب بر چهار وجه است. اول: عهد و پیمان. دوم: دین. سوم: امانت. چهارم: قضای حاجت.

محمدبن سیرین گوید:ریگ در خواب ، دلیل بر منفعت و مال کند. اگر بیند در میان ریگ همی شد، دلیل است از بهر معیشت به شغلی مشغول شود به قدر آن ریگ. اگر بیند ریگ میخورد یا جمع می کرد، دلیل است به قدر آن او را مال جمع شود. اگر بیندبه کسی ریگ می داد، دلیل که از او بدان کس به قدر ریگ خیر و منفعت رسد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن ریگ به خواب بر چهار وجه است اول: مشغولی در دین و دنیا. خاصه چون ریگ بسیار بود. دوم: مال. سوم: منفعت. چهارم: رفعت لکن بارنج و عذاب.

تبلیغات