روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

عراده - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد عراده ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> عرادهstrong>span><br /><br />حمدبن سیرین وید: گر یند ه ر هر ا عله افران عراده نداخت، لیل ست ه هل ن هر ر سلمانی سخن اسزا ویند. گر یند ه سنگ عراده ه ائی نداخت، لیل ست ه هل ن وضع ا غیبت ند ا شنام هد.p> <p>حمدبن سیرین وید: یدن عاج ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aلیل ال ود ز پادشاه. گر ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یند ه عاج اشت، لیل ست ز پادشاه نفعت یند. گر ه عاج ز ی ایع د، لیل ست ه الش تلف ردد. ابرمغربی وید: گر سی ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یند ه عاج ر صندوق اشت. لیل ه ویشان زدیکان و ز کی ز سان پادشاه زن واهد گر یند ه وات عاج اشت، لیل ه پادشاه نیزکی ه ی خشد ه ز ی عز اه ابد ر ند ه عاج ا ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> سفیدتر یند، لیل ست ه ال و یشتر اشد.p>

اخبار اکاایران

تبلیغات