روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب قیامت - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب قیامت ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یامتstrong>span><br /><br />حمدبن سیرین وید: گر یند یامت رخاسته ود، لیل ه ر ن یار، ق تعالی عدل گستراند. گر ردم ن یار الم اشند، لیل ه ق تعالی یشان ا ه لائی بتلا رداند. گر ظلوم اشند، لیل ه ر المان صرت ابند. براهیم رمانی وید: گر یند علامتی ز علامات اهر د، نانکه فتاب ز غرب پیدا د، ا جال ا أجوج أجوج پدید مدند، لیل ه ه توبه ازگرداند. گر یند ورها شکافت ردگان رآمدند، لیل ه ر شمنان فر ابد. گر ید ه ر مارگاه ود، لیل غفلت ود. گر ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یند ه مار  ا ی ی ردند، لیل زیان ود. گر ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یند ه ردار و ا سنجیدند یکی یشتر مد، لیل ه سرانجام ار و یک ود. گر دی و یشتر مد، لیل ه سرانجام ار و د ود. گر یند ه امه عمال دست و ادند فتند خوان، گر یننده صلح ود ارش یکو ود. گر فسد ود، ارش د ود. گر یند ر صراط یستاده ود، لیل ر اه است ست. ضرت مام عفر صادق رماید: یدن یامت ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ر هار جه ست هل صلاح ا. ول: ستگاری. وم: رج زغم. سوم: فریافتن ر شمن. هارم: قبال اتمت ا سعادت. ما هل ساد اتاویلش ه لاف ین ست.p> <p>حمدبن سیرین وید: گر یند فسی اشت، لیل ه ر ائی تنگ رفتار ردد. عبران ویند ر زندانش نند گر یند ه فس شکست، لیل ست ز زندان لاص ردد. ضرت مام عفر صادق رماید: یدن فس ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ر سه جه اشد. ول: زندان. وم: ائی تنگ. سوم: انهp>

اخبار اکاایران

تبلیغات